Privacy Policy

Introduction

Ventula Travel Ltd. acknowledges and respects the clients’ right to data privacy and is committed to keeping secure all data obtained through https://voluntourcroatia.com.

Ventula Travel Ltd. shall obtain, process and store your personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and other existing regulations. No personal data shall be forwarded to third parties or sent to third countries, unless it is necessary for the realization of the agreed services (e.g. accommodation, airlines, transportation, insurance).

Your further use of https://voluntourcroatia.com will denote acceptance of all the following terms and conditions.

Use of personal data

Ventula Travel Ltd. shall obtain and use only the personal data you provided voluntarily, whether by sending a message through our website (in which case the following personal data shall be used: name, surname and e-mail address), or by filling in the questionnaire (in which case the following personal data shall be used: name and surname, address, city of residence, e-mail address, age, health condition), or by using the https://voluntourcroatia.com website.

The obtained personal data shall be stored in electronic form, and all the appropriate technical and organizational measures shall be applied to prevent any personal data breaches. The e-mails containing your personal data that Ventula Travel Ltd. receives shall be used only for the purpose of meeting your requirements.

Booking

For the purpose of booking multi-day packages, trips, transport services or other services provided by Ventula Travel Ltd., we shall require personal data of the booking holder, who has to be of age (e.g. name, address, telephone/mobile, etc.), and data of other service user(s) (e.g. name, date of birth). Only the data essential for the realization of service(s) shall be made available exclusively to our partners for the realization of packages, trips, accommodation, transportation or other agreed services.

Cookies

Cookies allow Ventula Travel Ltd. to collect statistical data on user behaviour on https://voluntourcroatia.com (e.g. how much time users spend on various parts of the website), which Internet browser (e.g. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) do they use, etc.

Cookies hold a modest amount of data specific to a website and can be accessed by the web server https://voluntourcroatia.com or by the client computer, and they serve as an anonymous identifier. Cookies are also used to facilitate navigation through a website (e.g. users do not have to re-enter their data each time they sign in to a site). The purpose of cookies is not to gain access to users’ data or to monitor users’ activities after their visit to https://voluntourcroatia.com website.

Ventula Travel Ltd. reserves the right to use cookies on https://voluntourcroatia.com, but each individual user can disable cookies by editing/changing the settings in their Internet browser.

Links

The https://voluntourcroatia.com website contains links to other websites (e.g. Facebook, Instagram, Twitter, Croatian National Tourist Board, Split-Dalmatia County Tourist Board, etc.) Therefore, our users are informed and requested to take into account that Ventula Travel Ltd. cannot be held responsible for the protection of privacy on the said websites. For this reason, we encourage our users to read the Privacy Policy of each website they visit.

Digital marketing

Contact information such as name and e-mail address are required if a user would like to receive promotional material from Ventula Travel Ltd. Promotional material includes information on services and special offers, as well as newsletters.

This service can be disabled at any point by activating the “Cancel“ link at the bottom of the newsletter or by submitting a written request to be erased from the digital marketing list to info@ventula-travel.com

Security

Ventula Travel Ltd. is taking all security measures to protect users’ information during data input and transfer, processing, and storage. Access to data is restricted and available only to employees who require the said data in order to perform their job activities.

Personal data that users provide to Ventula Travel Ltd. by sending an inquiry via the website or by filling in an online questionnaire shall be stored during the existence of the website and shall be destroyed as soon as the website has been shut down.

Users can at any point request to be notified about which personal data they submitted are being processed by Ventula Travel Ltd., i.e. to change or delete the said data by sending a written request to info@ventula-travel.com

Notification of changes

In case of any changes in the privacy protection regulations, a notification will be published on the website home page to keep users informed of the changes.

Ventula Travel Ltd.
Gradišćanskih Hrvata 14
Split


Zaštita osobnih podataka

Uvod

Ventula Travel d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem https://voluntourcroatia.com prikupi.

Ventula Travel d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje https://voluntourcroatia.com predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

Korištenje osobnih podataka

Prikupljaju se i koriste samo oni osobni podaci koje ste dobrovoljno dali Ventuli Travel d.o.o., bilo slanjem poruke putem mrežne stranice (koristit će se sljedeći osobni podaci: ime i prezime i e-mail adresa) ili ispunjavanjem upitnika (koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail adresa, dob, zdravstveno stanje) ili korištenjem https://voluntourcroatia.com

Prikupljeni osobni podaci čuvaju se u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima Ventula Travel d.o.o. koristit će samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

Rezervacija

Pri rezervaciji višednevnog paket aranžmana, izleta, usluga prijevoza ili drugih usluga kod Ventula Travel d.o.o., bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo podaci neophodni za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji paket aranžmana, izleta, smještaja, prijevoza ili ostalih ugovorenih usluga.

Kolačići

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Ventula Travel d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na https://voluntourcroatia.com (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a na kojima najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja https://voluntourcroatia.com na računalo korisnika, a služe kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internetske stranice (npr. Korisnik ne mora svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon posjećivanja stranice https://voluntourcroatia.com.

Ventula Travel d.o.o. zadržava pravo korištenja kolačića na https://voluntourcroatia.com, no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

Poveznice

Mrežna stranica https://voluntourcroatia.com sadrži poveznice na druge Internetske stranice (npr. Facebook, Instagram, Twitter, HTZ, TZ SDŽ…). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir da Ventula Travel d.o.o. ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim Internetskim stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internetske stranice kojoj pristupaju.

Digitalni marketing

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, neophodne su u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Ventule Travel d.o.o. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju newslettera ili slanjem zahtjeva za brisanjem s popisa za digitalni marketing na info@ventula-travel.com

Sigurnost

Ventula Travel d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Ventula Travel d.o.o. ustupljeni putem slanja upita putem web stranice ili popunjavanjem upitnika na web stranici čuvat će se za vrijeme postojanja Internetske stranice i bit će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Ventula Travel d.o.o., odnosno da se isti izmijene ili obrišu, slanjem zahtjeva na info@ventula-travel.com

Obavijesti o promjenama

U slučaju promjena vezanih uz pravila o poštivanju privatnosti, obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internetske stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

Ventula Travel d.o.o.
Gradišćanskih Hrvata 14
Split